top of page

Uluslararası bilim/sanat kurulu olan hakemli bilimsel/sanatsal etkinliklerde sunulmuş ve tam metin basılmış bildiri 

1- Yasemin Argun, Ebru İkiz, "A study of burnout levels of teachers? in kindergardens according to their personal and social adjustment and some sociodemographic characteristics.", OMEP Dünya Konsey ve Toplantısı, Kuşadası,  Ekim 2003, serbest bildiri, Bildiri Kitabı-3, 284-304, Uluslararası organizasyon  

Uluslararası bilim/sanat kurulu olan hakemli bilimsel/sanatsal etkinliklerde sunulmuş ve özeti basılmış bildiri 
1- Asıcı E, İkiz FE, "Okul İklimi ve Öz-Yeterliğin Ortaokul Öğrencilerinin Okulda Öznel İyi Oluş Düzeyini Yordayıcı Rolü", 1. Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Bandırma,  Kasım 2017, serbest bildiri, http://resscongress.com/sempozyumress.pdf, 688, Uluslararası Hakemli organizasyon 

2- Fatma Ebru İkiz, Gözde Şensoy, Ahunur Sosyal, "Psikolojik İhtiyaçların Saptanması: Çiğli Halk Eğitim Merkezi Örneği", 2. International Academic Research Congress, Alanya,  Ekim 2017, serbest bildiri, Özet Kitabı, 858, Uluslararası Hakemli organizasyon 

3- Kaya Z, İkiz FE, Asıcı E, Uyanık Bektaş K, "Bireysel Yenilikçilik, Değerler ve Yaşam Doyumu İlişkisi: Türkiye ve Polonya Örneği", IV. International Eurasian Educational Research Congress, Denizli,  Mayıs 2017, serbest bildiri, EJER BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI, Uluslararası Hakemli organizasyon 

4- Savi Çakar F, İkiz FE, Asıcı E, "Psikolojik Danışman Adaylarının Çocukluk Çağı Travmatik Yaşantıları ve Umutsuzluk Düzeyleri ile Psikolojik Belirtilerinin İncelenmesi", 1. International Academic Research Congress, Antalya,  Kasım 2016, serbest bildiri, 1. International Academic Research Congress BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI, Uluslararası Hakemli organizasyon 

5- Asıcı E, İkiz FE, "Investigation of relationship between psychological well-being and interpersonal competence", XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, İtalya,  Eylül 2016, serbest bildiri, http://iassr2.org/?page_id=1595, 201, Uluslararası Hakemli organizasyon 

6- İkiz FE, Kaya Z, Asıcı E, Ümit A, "Problematic internet usage and psychological well-being of adolescents", IAC International Conference, Malta,  Temmuz 2016, serbest bildiri, IAC INTERNATIONAL CONFERENCE 2016, 55-56, Uluslararası Hakemli organizasyon  

7- KAYA Z, İkiz FE, Asıcı E, "Ergenlerin Saldırganlık Düzeyi İle Değer Yönelimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", III. International Eurasian Educational Research Congress (EJER 2016), Muğla,  Mayıs 2016, serbest bildiri, EJER2016 BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI, 1277-1278, Uluslararası Hakemli organizasyon 

8- İkiz FE, Asıcı E, Yörük C, Ceylan İ, Tanrıkulu M, Öztürk B, "Psikolojik Danışmada Yenilikçi Yaklaşımlar", Uluslararası Eğitimde İyi Uygulamalar ve Yenilikler Konferansı, INOVED, İzmir,  Ekim 2015, serbest bildiri, INOVED 2016 BİLDİRİ ÖZETLERİ, 37, Uluslararası Hakemli organizasyon 

9- İkiz FE, Asıcı E, "Bireysel Yenilikçilik İle Psikolojik İyi Oluş Arasındaki İlişki: Türk Psikolojik Danışman Adayları Örneği", IInd International Eurasian Educational Research Congress, Ankara,  Haziran 2015, serbest bildiri, EJER 2015 BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI, 57-59, Uluslararası Hakemli organizasyon 

Uluslararası bilim/sanat kurulu olan hakemli bilimsel/sanatsal etkinliklerde sözlü sunum

 1- İkiz FE, Asıcı E, Kaya Z, "Yaşam Amaçları ve Psikolojik İyi Oluşun Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumu Yordayıcı Rolü", II. INES Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, Alanya,  Ekim 2017, serbest bildiri, Uluslararası Hakemli organizasyon 

2- Fatma Ebru İKİZ, Bahar METE OTLU, Esra ASICI, "Forgiveness in Counseling Based on the Views of Counselor Trainees", 2. International Counseling and Education Conference (ICEC 2013), İstanbul,  Mayıs 2013, serbest bildiri, Uluslararası Hakemli organizasyon

Uluslararası bilim/sanat kurulu olan hakemli bilimsel/sanatsal etkinliklerde olgu sunumu, video sunumu, poster, e-poster 

1-  F. Ebru Ikiz, Bahar Mete Otlu, "Professional Ethics and Values of Psychological Counselor Trainees", 2. International Conference on Interdisciplinary Research in Education -2013, K.K.T.C.,  Ocak 2013, video sunumu, Uluslararası Hakemli organizasyon

2- IKIZ F.Ebru, SAVI CAKAR, Firdevs, "MULTIPLE INTELLIGENCES AND ACADEMIC ACHIEVEMENT LEVELS OF SECOND GRADE STUDENTS", the 1st international conference of living theorists-howard gardner, Burdur,  Mayıs 2009, poster bildiri, Uluslararası Hakemli organizasyon

Ulusal bilim/sanat kurulu olan hakemli bilimsel/sanatsal etkinliklerde sunulmuş ve özeti basılmış bildiri 

1- Kaya Z, İkiz FE, Asıcı E, "Fen Lisesi Öğrencilerinin Problemli İnternet Kullanımı İle Psikolojik Semptomlarının İncelenmesi", XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Mersin,  Ekim 2015, serbest bildiri, 13.ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI, 182-184, Hakemli organizasyon 

2- Firdevs Savi Çakar, F. Ebru İkiz, "Üniversite öğrencilerinin bağlanma örüntülerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi", X.Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Adana,  Ekim 2009, serbest bildiri, X.Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi Bildiri Özetleri, 100 

3- Yasemin Argun, Ebru İkiz, "Okulöncesi çocukların davranışsal-duygusal güçlülüğü ve kendilik algısı ile okullatrda başarılı oldukları aktiviteler arasındaki ilişkinin incelenmesi", ıx.ulusal psikolojik danışma ve rehberlik kongresi, Çeşme,  Ekim 2007, serbest bildiri, ıx.ulusal psikolojik danışma ve rehberlik kongresi özet kitabı, 326 

4- Ebru İkiz, Rengin Akboy, "farklı liselerde okuyan ergenlerin benlik saygısı ve sürekli kaygı düzeyinin incelenmesi", IX. ulusal psikolojik danışma ve rehberlik kongresi, Çeşme,  Ekim 2007, serbest bildiri, IX.ulusal psikolojik danışma ve rehberlik kongresi özet kitabı, 220 

5- Deniz Ekinci Vural, Ebru İkiz, Yasemin Argun, "Öğrenci çatışmalarının engellenmesinde okul öncesi öğretmeni ve psikolojik danışman adaylarının öfke ifade ve iletişim becerileri düzeylerinin incelenmesi", IX. ulusal psikolojik danışma ve rehberlik kongresi, Çeşme,  Ekim 2007, serbest bildiri, Ix.ulusal psikolojik danışma ve rehberlik kongresi özet kitabı, 232

bottom of page